§1
JÆRKATTEN ER TILSLUTTET NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND (NRR) DERIGJENNOM FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

JÆRKATTEN ble stiftet I 1986, og er tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR).
JÆRKATTEN er gjennom NRR tilsluttet og godkjent av ”Fédération Internationale Féline” (FIFe).

§2
JÆRKATTENS formål er:
-å fremme interessen for et sunt og riktig kattehold.
-å fremme interessen for riktig avl.
-å avholde nasjonale og internasjonale utstillinger.
-å bistå med råd i alle saker angående katter.
-å ivareta medlemmenes interesser overfor andre klubber og NRR.

§3
1
Alle katteeigere som er tilsluttet Jærkatten, forplikter seg til en i alle måter dyrevennlig opptreden, og til enhver tid til å respektere gjeldende dyrevernlover.

2
Medlemskap kan oppnås av den som søker og forplikter seg til å følge Jærkattens lover og regler. Medlemskap kan imidlertid bare oppnås i en-1-klubb tilsluttet
NRR. Ved eventuell overgang fra annen klubb må all økonomisk uoverensstemmelse være avsluttet før medlemskap i Jærkatten oppnås. Jærkattens styre kan ta kontakt med forhenværende klubb for informasjon

3
Familiemedlemskap godkjennes når forholdet er begrenset til ektefelle/samboer eller foreldre/barn. Ett av familiemedlemmene må stå oppført som hovedmedlem, og de øvrige familiemedlemmene betaler en kontingent som tilsvarer minst 1/5 av hovedmedlemmets.

4
Kontingentens størrelse blir årlig godkjent av Jærkattens generalforsamling og gjelder ut kalenderåret.
Kontingenten skal være betalt innen 1. februar hvert år. Purregebyr på 10% av fastsatt medlemskontingent ved for sen innbetaling.

5

Betalt kontingent, samt 3-tre-måneders medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett ved generalforsamling

Det er tillatt og la seg representere med fullmakt, men er begrenset til 1 per frammøtt stemmeberettiget.

6
Betalt kontingent kreves også for å delta på NRR-tilsluttede klubbers utstillinger.

7
Eksklusjon på grunn av misligholdelse eller andre tungtveiende årsaker kan besluttes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og med 2/3
flertall. Styret kan suspendere medlemskap fram til neste generalforsamling. Ved eksklusjon kan ikke medlemskap i annen klubb tilsluttet NRR oppnås. Avgjørelsen om eksklusjon kan innankes til NRR.

8
Søknad om stamnavn skjer gjennom Jærkattens sekretær. Familiemedlemmer har anledning til å søke om hvert sitt stamnavn, dersom det foreligger grunner for dette.

9
Alle som har eget stamnavn er å betrakte som hovedmedlemmer, og må følgelig betale full kontingent.

10
ALL KORRESPONDANSE MED ANDRE KLUBBSTYRER OG NRR SKAL FOREGÅ VIA SEKRETÆR.

§4
1
Generalforsamling er Jærkattens høyeste myndighet.

2
Generalforsamling avholdes en gang årlig, og innkalles med 3-tre-ukers
varsel. Saker som medlemmene ønsker fremmet for generalforsamling, må være styret i hende 14 dager før generalforsamlingen.

3
Ekstraordinært generalforsamling kan innkalles når styret eller minst 2/3 av hovedmedlemmene forlanger det.

4
Dagsorden for generalforsamling skal inneholde:

Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av tellekorps (2medl.)
Årsberetning.
Regnskap.
Fastsettelse av medlemskontingent. Innkomne forslag og saker.
Valg av styre og revisor.
Valg av valgkomité.
Valg av delegater til NRR’s generalforsamling.

5
Valgkomiteen skal få brev 2-to-måneder før generalforsamlingen, som skal inneholde medlemsliste, samt liste over styre og hvem som er på valg. Den første på valgkomiteens liste skal være ansvarlig til å kontakte de andre. Gi tilbakemelding til styre 14-fjorten-dager før generalforsamlingen.

6
Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått mer enn 1-en-kandidat, eller når det er stillet krav fra generalforsamlingen om dette. Alle hovedmedlemmer er valgbare til tillitsverv.

7
Protokollen fra generalforsamlingene underskrives av møteleder og referent, og avskrift med kopi av årsberetning og regnskap sendes NRR.

§5
1
Styre er mellom generalforsamlingene det besluttede organ i Jærkatten, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet.

2
Styret skal bestå av 4-fire-medlemer: Leder
Sekretær/Kasserer Utstillingssekretær
Styremedlem

3
Alle styremedlemmene velges for 2-to-år av gangen.
Leder, Sekretær/kasserer for de år hvor årstallet ender på partall. (0 – 2 osv). Utstillingssekretær og styremedlem velges for de årstallet ender på oddetall. (1 – 3 osv.)

4
Leder er den daglige leder og representerer Jærkatten utad, og er ansvarlig for Jærkattens PR-virksomhet.
innkaller og leder styre- og medlemsmøte,
innkaller til generalforsamling,
har godtgjørelse for telefon- og portoutgifter.
Telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen

5
Sekretæren/Kasserer forestår i samråd med leder den daglige drift og
er ansvarlig for all korrespondanse, samt arkivering,
er ansvarlig for innsending av rapporter og lignende til NRR, herunder også søknader om utstillinger og stamnavn,
føre styreprotokollen,
forestå all korrespondanse mellom medlemmene og NRR,
forvalter kassen og fører regnskap,
legger fram revidert regnskap for generalforsamlingen,
er ansvarlig for kontingentinnkrevningen fra medlemmene, samt fører medlemsfortegnelse,

er ansvarlig for utstillingsavgifter,
er ansvarlig for kontingenter og avgifter som skal til NRR.
fører liste over inventar og eiendeler,
er berettiget til godtgjørelse for portoutgifter, samt bruk av egen telefon i Jærkattens tjeneste.
Telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen.

6
Utstillingssekretær er sekretærens nærmeste medarbeider og
er ansvarlig for koordinering og innsending av påmeldinger til andre klubbers utstilling,
er ansvarlig for mottak av og føring av katalog til egne utstillinger,
er leder av utstillingssekretariat,
har godtgjørelse for telefon og portoutgifter.
Telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen.

7
Styremedlem utfører de oppgaver som leder pålegger dem.

8
Medlemmer av Jærkattens styre som ikke viser vilje til å være med på driften av klubben ved å delta på styremøtene kan av styret avsettes fra sin valgte stilling om de er fraværende mer enn 5 ganger ra styremøter i løpet av et
kalenderår. Vedkommendes verv vil da bli stilt ledig på valg ved første generalforsamling.
Styret står også fritt til å ta inn resurspersoner til hjelp i driften av klubben om dog uten at de vil ha stemmerett i styret.

§6
1
Jærkatten har intet ansvar i forbindelse med kjøp og salg av katter. Dette er helt og holdent et forhold mellom kjøper og selger.

§7
Endringer og tilføyelser av denne lov kan bare foretas etter skriftlige forslag til generalforsamlingen, og må ha 2/3 flertall.

Vedtatt: 26/2-87, 27/11-88, 27/11-89, 22/10-90, 30/11-90, 25/11-96, 25/11-97, 26/11-01, 4/1-21