TILSLUTTET NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND (NRR)
DERIGJENNOM FEDERATION INTERNATIONALE FELINE D’EUROPE (FIFe)
SAMARBEID MED GOVERNING COUNCIL OF THE CAT FANCY (GCCF) ENGLAND

JÆRKATTEN ble stiftet I 1986, og er tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR).
JÆRKATTEN er gjennom NRR tilsluttet og godkjent av ”Federation Internationale Feline” (FIFe) Paris, og samarbeider med ”The Governing Counsil of the Cat Fancy” (GCCF) i London.

§ 2
JÆRKATTEN’S formål er:
-å fremme interessen for et sunt og riktig kattehold.
-å fremme interessen for riktig avl.
-å avholde nasjonale og internasjonale utstillinger.
-å bistå med råd i alle saker angående katter.
-å ivareta medlemmenesinteresser overfor andre klubber og NRR.
-å påse at påmeldinger til utstillinger foregår i riktige former.

§ 3
1
Alle katteeigere som er tilknuttet Jærkatten, forplikter seg til en i alle måter dyrevennlig opptreden, og til enhver tid til å respektere gjeldende dyrevernlov.

2
Medlemskap kan oppnås av den som søker og forplikter seg til å følge Jærkatten’s lover og regler.  Medlemskap kan imidlertid bare oppnås i en-1-klubb tilsluttet NRR.  Ved eventuell overgang fra annen klubb må all økonomisk uoverensstemmelse være avsluttet før medlemskap i Jærkatten oppnås.  Jærkatten’s styre kan ta kontakt med forhenværende klubb for informasjon.  Jærkatten’s styre kan avslå søknad om medlemskap uten at de behøver begrunne dette.

3
Familiemedlemskap godkjennes når forholdet er begrenset til ektefelle/samboer eller foreldre/barn.  Ett av familiemedlemmene må stå oppført som hovedmedlem, og de øvrige familiemedlemmene betaler en kontingent som tilsvarer minst 1/5 av hovedmedlemmets.

4
Kontingentens størrelse blir årlig godkjent av Jærkatten’s generalforsamling og gjelder ut kalenderåret.
Kontingenten skal være betalt innen 1. febr. hvert år.  Purregebyr på 10% av fastsatt medlemskontingent ved for sen innbetaling.

5

Betalt kontingent, samt 3-tre-måneders medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett ved generalforsamlingen.  Stemmerett er begrenset til tilstedeværende hovedmedlemmer.  Foreldre kan stemme med fullmakt fra mindreårige hovedmedlemmer.

6

Betalt kontingent kreves også for å delta på NRR-tilsluttede klubbers utstillinger.

7
Eksklusjon på grunn av misligholdelse eller andre tungtveiende årsaker kan besluttes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og med 2/3 flertal.  Styret kan suspendere medlemskap fram til neste generalforsamling.  Ved eksklusjon kan ikke medlemskap i annen klubb tilsluttet NRR oppnås.  Avgjørelsen om eksklusjon kan innankes til NRR.

8
Søknad om stamnavn skjer gjennom Jærkatten’s sekretær.  Familiemedlemmer  har anledning til å søke om hvert sitt stamnavn, hvis det foreligger grunner for dette.

9
Alle som har eget stamnavn er å betrakte som hovedmedlemmer, og må følgelig betale full kontingent.

10
ALL KORRESPONDANSE MED ANDRE KLUBBSTYRER OG NRR SKAL VIA SEKRETÆR.

§ 4
1
Generalforsamlingen er Jærkatten’s høyeste myndighet.

2
Generalforsamlingen avholdes en gang årlig, og innkalles med 3-tre-ukers varsel.  Saker som medlemmene ønsker fremmet for generalforsamlingen, må være styret  i hende 14 dager før generalforsamlingen.

3
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret eller minst 2/3 av hovedmedlemmene forlanger det.

4
Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde:

Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av tellekorps (2medl.)
Årsberetning.
Regnskap.
Fastsettelse av medlemskontingent.
Innkomne forslag og saker.
Valg av styre og revisor
Valg av valgkomité
Delegater til NRR’s generalforsamling
delegat: leder
delegat: sekretær
Eventuell bisitter: utstillingsekretær.

5
Valgkomiteen skal få brev 2-to-måneder før generalforsamlingen, som skal inneholde medlemsliste, samt liste over styre og hvem som er på valg.  Den første på valgkomiteens liste skal være ansvarlig til å kontakte de andre.  Gi tilbakemelding til styre 14-fjorten-dager før generalforsamlingen.

6
Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått mer enn 1-en-kandidat, eller når det er stillet krav fra generalforsamlingen om dette.  Alle hovedmedlemmer er valgbare til tillitsverv.

7
Protokollen fra generalforsamlingene underskrives av møteleder og referent, og avskrift med kopi av årsberetning og regnskap sendes NRR.

§ 5 – Punkt 1
Styre er mellom generalforsamlingene det besluttede organ i Jærkatten, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet.

2
Styret skal bestå av 7-sju-medlemer:
Leder            Utstillingssekretær
Nestleder        1. styremedlem
Sekretær        2. styremedlem
Kasserer
3 Utgår

4
Alle styremedlemmene velges for 2-to-år av gangen.
Leder, Utst.sekr. og 2. styremedlem velges for de år hvor årstallet ender på oddetall.  (1 – 3 osv).
Nestleder, Sekretær, Kasserer og 1. styremedlem velges for de årstallet ender på partall.
(0 – 2 – 4 osv.)

5
Styret har fullmakt til å oppnevne personer blant medlemmene til å forestå følgende funksjoner:
Redaktør av ”Jærlappen”.
Utstillingskomité.
Kaffekomité.
Ovenstående av styrets oppnevnte personer kan, dersom styret finner det formålstjenlig, tiltre styret, men vil ikke ha stemmerett.

6
Leder er den daglige leder og representerer Jærkatten utad, og er ansvarlig for Jærkatten’s PR-virksomhet.
innkaller og leder styre- og medlemsmøte.
innkaller til generalforsamling.
har ansvar for å skaffe og følge opp dommere til Jærkatten’s utstillinger.
har godtgjørelse for telefon- og portoutgifter.
telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen

7
Nestleder er leders stedfortreder.
skaffer utstillingslokaler.
er hallsjef.
oppbevarer og holder orden på kokardene.
fungerer som materialforvalter (bur, uts. Utstyr osv)

8
Sekretæren forestår i samråd med leder den daglige drift.
er ansvarlig for all korrespondanse, samt arkivering.
er ansvarlig for innsending av rapporter og lignende til NRR, herunder også søknader om utstillinger og stamnavn.
føre styreprotokollen.
forestå all korrespondanse mellom medlemmene og NRR.
er berettiget til godtgjørelse for portoutgifter, samt bruk av egen telefon i Jærkatten’s tjeneste.
telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen.
9
Utstillingssekretær er sekretærens nærmeste medarbeider.
er ansvarlig for koordinering og innsending av påmeldinger til andre klubber’s utstilling.
er ansvarlig for mottak av og føring av katalog til egne utstillinger.
er ansvarlig for innsending av tittelkatter.
er leder av utstillingssekretæriat.
har godtgjørelse for telefon og portoutgifter.
telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen.

10
Kasserer forvalter kassen og fører regnskap.
legger fram revidert regnskap for generalforsamlingen.
er ansvarlig for kontigentinnkrevningen fra medlemmene, samt fører medlemsfortegnelse.
er ansvarlig for utstillingsavgifter.
er ansvarlig for kontingenter og avgifter som skal til NRR.
fører liste over inventar og eiendeler.
har godtgjørelse for telefon og portoutlegg.
telefonutgiftene reguleres hvert år av generalforsamlingen

11
Styremedlemmene utfører de oppgaver som leder pålegger dem.

12
Medlemmer av Jærkatten’s styre som ikke viser vilje til å være med på driften av klubben ved å delta på styremøtene kan av styret avsettes fra sin valgte stilling om de er fraværende mer enn 5 ganger ra styremøter i løpet sv et kalenderår.  Vedkommende’s verv vil da bli stilt ledig på valg ved første Generalforsamling.
Styret står også fritt til å ta inn resurspersoner til hjelp i driften av klubben om dog uten at de vil ha stemmerett i styret.

§ 6
1
Jærkatten har intet ansvar i forbindelse med kjøp og salg av katter.  Dette er helt og holdent et forhold mellom kjøper og selger.

§ 7
Endringer og tilføyelser av denne lov kan bare foretas etter skriftlige forslag til generalforsamlingen, og må ha 2/3 flertall.

Vedtatt: 26/2-87, 27/11-88, 27/11-89, 22/10-90, 30/11-90, 25/11-96, 25/11-97, 26/11-01.